Tu si môžete stiahnuť zákony, vyhlášky a výnosy, týkajúce sa ochrany osobných údajov

Zákon č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.

Zbierka zákonov č. 117/2014 – Vyhláška ÚOOÚ SR z 24. apríla 2014, ktorá mení a dopĺňa Vyhlášku č. 164 Z.z.

Zbierka zákonov č. 164/2013 – Vyhláška ÚOOÚ SR z 13. júna 2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení

Zbierka zákonov č. 165/2013 – Vyhláška ÚOOÚ SR z 13. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Zbierka zákonov č. 312/2010 – Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Zákon č. 84/2014 Z.z. – novela Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 90/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 602/2003 Z.z. ktorým sa menia zákony č. č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Poznámka: ÚOOÚ SR je skratka pre Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky