Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov z 3. júla 2002 a platný od 1. septembra 2002
Zákon č. 90/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z 3. februára 2005 a platný od 1. mája 2005
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 30. apríla 2013 a platný od 1. júla 2013
Zákon č. 84/2014 Z.z. – novela Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. apríla 2014 a platný od 15. apríla 2014
Zákon č.136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov je úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. Zrušuje sa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., Zákona č. 576/2004 Z. z., Zákona č. 90/2005 Z. z. a Zákona č. 583/2008 Z. z.. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013.
Zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 15. apríla 2014.

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  19. decembra 2017. Platnosť nadobudla 25. mája 2018. Je v súlade s GDPR.

Bližšie infromácie o GDPR nájdete na stránke  www.gdpr123.sk